Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door Opslagmarkt B.V. , ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 62029835. De Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van het online platform van Opslagmarkt, waaronder wordt begrepen de website van Opslagmarkt (www.Opslagmarkt.nl, de “Website”). Lees de Algemene voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik gaat maken van het Opslagmarkt-platform. De Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde op de Website te raadplegen. Opslagmarkt behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1 DEFINITIES
1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de hierna genoemde begrippen de daarachter geplaatste betekenis:

- Handels onderneming GEPU B.v. de onderneming die het Opslagmarkt-platform exploiteert.
- Opslagmarkt-platform: De online dienst die door Opslagmarkt wordt aangeboden, waarmee Gebruikers en Verhuurders bij elkaar worden gebracht voor het aanbieden, zoeken, vinden en boeken van een Flexplek. -
- Verhuurder: een derde partij die (een) Flexplek(ken) via het Opslagmarkt-platform aanbiedt, welke Flexplek(ken) door een Gebruiker kan worden geboekt.
-Gebruiker: een natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die gebruik maakt van het Opslagmarkt-platform om een Flexplek te boeken.
- Flexplek: een flexibele werkplek (waaronder begrepen het geheel van een tafel en een stoel, vergaderzalen en andere ruimtes en overige faciliteiten, diensten en producten) die door een Verhuurder wordt aangeboden en die door een Gebruiker geboekt kan worden.
- Boeking: de registratie van het (voorgenomen) gebruik van een Flexplek door een Gebruiker.

2 REGISTRATIE
2.1 Om gebruik te kunnen maken van het Opslagmarkt-platform dient u zich eenmalig te registreren. U garandeert dat de gegevens die u tijdens de registratie invoert juist zijn. Indien u zich registreert namens een rechtspersoon, garandeert u dat u bevoegd bent tot deze handeling en tot het aangaan van overeenkomsten met derden namens deze rechtspersoon. Indien u misbruik maakt van het Opslagmarktplatform kan het gebruik ervan u worden ontzegd en kan een registratie ongedaan worden gemaakt en uw account worden verwijderd.

3 BOEKING
3.1 Indien u via het Opslagmarkt-platform een Boeking plaatst voor het gebruik van een Flexplek gaat u een overeenkomst aan met de Verhuurder die de Flexplek aanbiedt. Opslagmarkt is geen partij bij deze overeenkomst. Opslagmarkt brengt vraag en aanbod bij elkaar, biedt de Verhuurder een digitaal reserveringsysteem aan. De Verhuurder is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de Boeking. U bent verantwoordelijk voor het aanleveren van de correcte gegevens met betrekking tot de Boeking.

4 TARIEVEN EN BESCHIKBAARHEID
4.1 De Verhuurder vermeldt via het Opslagmarkt-platform voor iedere Flexplek die wordt aangeboden (inclusief aanvullende diensten en producten) de betreffende tarieven. De tarieven zijn afhankelijk van beschikbaarheid, tijdstip en de soort Flexplek. De Verhuurder is verantwoordelijk voor de juistheid van de vermelde tarieven. 4.2 Alle tarieven zijn weergegeven exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

5 WIJZIGEN EN ANNULERING
Tot uiterlijk 24 uur voor aanvraag van de Boeking kunt u deze kosteloos wijzigen of annuleren. Bij wijzigen of annulering binnen 24 uur voor aanvang van de boeking, wordt het gehele bedrag van de boeking in rekening gebracht en is gebruiker verplicht dit bedrag te voldoen. Een wijziging of annulering dient te worden doorgegeven via een email naar info@opslagmarkt.nl.

6 HUISREGELS VERHUURDER
6.1 Indien er huis= of gedragsregels gelden voor Flexplekken van Verhuurder dienen deze voorafgaand aan de daadwerkelijke Boeking aan Gebruiker kenbaar te worden gemaakt middels toezending via het door Gebruiker opgegeven e-mailadres, of door middel van terhandstelling van een fysiek exemplaar, of mededeling voor aanvang van de daadwerkelijke Boeking.

7 KLACHTEN EN GESCHILLEN
Indien een Gebruiker het niet eens is met de uitvoering van de Boeking door Verhuurder, dient Gebruiker zich in eerste instantie te wenden tot de verhuurder. Desgevraagd kan Opslagmarkt bij een geschil optreden als bemiddelaar, Opslagmarkt zal zich in dat geval inspannen om het geschil op te lossen. Opslagmarkt behoudt zich het recht voor om in het uiterste geval het door een gebruiker voor een boeking betaalde bedrag aan gebruiker te restitueren, zonder dat uitbetaling aan verhuurder verschuldigd is.

8 BEINDIGING

Opslagmarkt heeft het recht de Overeenkomst met Verhuurder op te zeggen en de toegang tot het Opslagmarkt-platform te beëindigen wanneer verhuurder:

haar faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard;

surseance van betaling aanvraagt of aan haar surseance wordt verleend;

Haar bedrijf verkoopt of liquideert;

Feitelijk stopt zaken te doen of deel te nemen aan het rechtsverkeer; of zulks driegt te doen; of in strijd handelt met een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst met Opslagmarkt of deze verhuurders voorwaarden

Deze opzegging doet niets af aan de overige rechten van Opslagmarkt, zoals het recht op vergoeding van enige schade.

9  AANSPRAKELIJKHEID
9.1 De aansprakelijkheid van Opslagmarkt (inclusief de tot Opslagmarkt horende groepsondernemingen en haar medewerkers en functionarissen) is (behoudens opzet en grove schuld) als volgt beperkt:
9.1.1 Opslagmarkt is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of schade die het gevolg is van het feit dat de Flexplek van de Verhuurder niet aan de van tevoren overeengekomen specificaties of van tevoren gestelde (technische of ruimtelijke) eisen voldoet of bepaalde benodigde materialen of producten niet aanwezig zijn;
9.1.2 Opslagmarkt is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of schade die het gevolg is van onjuiste instructies of invoer bij Boekingen van de Gebruiker of enige onjuiste toelevering van gegevens door de Gebruiker, de Verhuurder of een derde;
9.1.3 Opslagmarkt is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van een verplichting jegens een Gebruiker of Verhuurder, voor zover die het gevolg is van overmacht, zoals maar daartoe niet beperkt: onvoorziene hardware- of software defecten, stroom- of internetstoringen, brand, bliksem, ontploffingen, wanorde, overstromingen, industriële conflicten, uitzonderlijke weersomstandigheden, oorlog of handelingen van lokale autoriteiten;
9.1.4 Opslagmarkt is niet aansprakelijk voor enige indirect schade, reputatieschade of gevolgschade; en
9.1.5 voor zover Opslagmarkt aansprakelijk is, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot (a) het bedrag dat zij onder haar aansprakelijkheidsverzekering krijgt uitgekeerd, of, indien lager (b) het totaalbedrag van de Boeking waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9.1.6 Opslagmarkt probeert het Opslagmarkt-platform 24 uur per dag beschikbaar te stellen. Opslagmarkt garandeert echter niet dat het Opslagmarkt-platform continue beschikbaar is en/of volledig functioneert. Daarnaast garandeert Opslagmarkt uitdrukkelijk niet dat de servers/systemen waarop het Opslagmarkt-platform beschikbaar wordt gesteld, altijd (volledig) vrij is van virussen, storingen en/of andere schadelijke elementen. Opslagmarkt sluit iedere aansprakelijkheid die hiermee verband houdt of hiervan het gevolg is uit.

10 INTELLECTUEEL EIGENDOM
10.1 Het intellectueel eigendom van en auteursrechten op alle informatie, beschrijvingen en afbeeldingen die door Verhuurder en/of Opslagmarkt op het Opslagmarkt-platform is geplaatst, rust bij Opslagmarkt of is haar in licentie verstrekt door derden. Het is dan ook niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Opslagmarkt teksten of delen ervan, afbeeldingen of andere informatie van het Opslagmarkt-platform te verveelvoudigen, hergebruiken, openbaar te maken of te verspreiden.

Verhuurder verleent Opslagmarkt een niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om alle gegevens met betrekking tot de Flexplekken, zoals foto’s en beschrijvingen te gebruiken in verband met het Opslagmarkt-platform. Deze licentie eindigt wanneer de account van de verhuurder wordt verwijderd.

11 DISCLAIMER
11.1 Opslagmarkt controleert informatie zoals afbeeldingen, faciliteiten en beschrijvingen van Flexplekken die door een Verhuurder worden geplaatst niet. Overige informatie die u op het Opslagmarkt-platform aantreft, is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op het Opslagmarkt-platform wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is of typografische fouten bevat. Opslagmarkt staat dan ook niet in voor de juistheid en volledigheid van de op het Opslagmarkt-platform aangeboden informatie over de deelnemende Flexplekken en Verhuurders en aanvaardt voor de gevolgen van onjuistheid en onvolledigheid geen aansprakelijkheid.

12. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze Verhuurders Voorwaarden vormen tezamen met alle overige documenten waarnaar deze Verhuurders Voorwaarden verwijzen, de volledige overeenkomst tussen Opslagmarkt en verhuurder en bevatten alle afspraken zoals deze tussen partijen ter zake van (het gebruik van) het Opslagmarkt-platform zijn gemaakt.

13 TOEPASSELIJK RECHT
13.1 Op deze Algemene Voorwaarden en het gebruik van het Opslagmarkt-platform is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechter.